Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów w sklepie internetowym FORMMATY Shop prowadzonym pod adresem http://formmaty.pl/shop.
Kupujący składający Zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

1. DEFINICJE
o Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://formmaty.pl/shop
o Dane kontaktowe – formmaty@gmail.com
o Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
o Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
o Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument
o Sprzedający – firma FORMMATY Maciej Matyński z siedzibą przy ul. Kwiatowa 9, 55-200 Oława, zarejestrowaną pod numerem NIP 9121821522
o Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w sklepie internetowym, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
o Zakładka produktu – podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie
o Termin realizacji – podany w zakładce produktu
o Koszty wysyłki – http://formmaty.pl/koszty-wysylki
o Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://formmaty.pl/shop/dostawa-platnosci/
o Adres dostawy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez zamawiającego
o Zamówienie – oświadczenie Kupującego jednoznacznie określające rodzaj i ilość zamawianych towarów, rodzaj ich dostawy oraz sposób płatności za nie, adres dostawy i dane Kupującego, mające na celu zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
o Moment dostawy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzyma Towar
o Moment wydania towaru – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie towar w posiadanie.
o Adres reklamacyjny – przesyłany przez Sprzedającego do Kupującego po wypełnieniu przez niego formularza reklamacyjnego i wysłaniu go na formmaty@gmail.com

2. WARUNKI OGÓLNE
1. Wszystkie ceny podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny Produktu nie uwzględniają Kosztów Wysyłki.
2. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
4. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi wolne od wad.
5. Klient zobowiązany jest w do:
• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
• korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku,
• korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez stronę internetową Sklepu, 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wybrać interesujące go Produkty, dodać je do koszyka, wybrać rodzaj dostawy oraz płatności, podać Adres Dostawy oraz dane kontaktowe i kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Zamówienie będzie przyjęte, jeśli Klient prawidłowo wypełni dane kontaktowe adres dostawy.
5. W przypadku brakujących informacji w zamówieniu Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
6. Do Zamówienia dołączany jest rachunek będący jednocześnie dowodem zakupu.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.
8. Wysłanie Produktu następuje w terminie określonym w Zakładce Produktu. Dla zamówień złożonych z wielu Produktów jest to najdłuższy termin z określonych w Zakładkach Produktów.
9. Produkty oznaczone jako dostępne od ręki wysyłane są w przeciągu 2-5 dni roboczych.
10. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przez Firmę Kurierską, Pocztą Polską, lub Paczkomaty InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu. Czas realizacji zamówienia z odbiorem osobistym może różnić się od standardowego czasu realizacji zamówienia.

4. REKLAMACJE I ZWROTY
1. W przypadku posiadania przez produkt wad o charakterze niezgodności towaru z opisem należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
a. Wypełnić formularz reklamacyjny w terminie do 14 dni od daty otrzymania Produktu i przesłać go na adres formmaty@gmail.com. Po zapoznaniu się z problemem Sprzedający odeśle Kupującemu informację zawierającą dalsze kroki postępowania.
b. Odesłać Produkt w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady na wskazany adres wraz z dowodem zakupu. W terminie do 14 dni zostanie Kupującemu przesłana informacja dotycząca sposobu rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep odeśle do Kupującego produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) lub zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki (najniższa wartość wysyłki).
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z uzasadnieniem odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim wypadku są bezzwrotne.
4. Kupujący przy dostawie produktów wysyłanych za pomocą kuriera, zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
5. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania.
6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia towaru, który nosi znamiona użytkowania, jest uszkodzony lub nie został dostarczony w kompletnym stanie.
7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

0

Your Cart